NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS

NORMATIVA GENERAL

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas física no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos - RXPD)

Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais

Lei Orgánica 7/2021, do 26 de maio, de protección de datos de carácter persoal tratados para os fins de prevención, detección, investigación e persecución das infraccións penais e a execución das sancións penais

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (Ledixga)

Decreto 230/2008, do 18 de setembro, polo que se establecen as normas de Boas Prácticas na utilización dos sistemas de información da Administración da Comunidade Autonómica de Galicia (DBP)

Política de seguridade da información da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aprobada o 25 de xuño de 2015 polo Consello da Xunta de Galicia, modificada mediante resolución do 4 de maio de 2018

 

LEGISLACIÓN ESTATAL

Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS)

Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPAC)

Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público (LRXSP)

 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos, RXPD)

 

Imaxe
Protección de datos