Iniciarse en Latex con Overleaf e ChatGPT

Latex é un sistema de composición de textos moi empregado para a creación de documentos científicos e técnicos. Posúe unha alta calidade tipográfica, coa posibilidade de inserir fórmulas matemáticas e imaxes, conferindo un aspecto profesional ao documento. Asemade resulta cómodo para a creación de presentacións.

En moitas ocasións un docente desexa introducirse en Latex, sen embargo non atopa unha maneira sinxela de facelo. Neste artigo descríbese un xeito de comezar a editar en Latex, definindo a chispa que pode provocar un incendio.

Imaxe
LATEX

Latex pódese editar en calquera computador doméstico sen necesidade de estar conectado á rede. Sen embargo nesta entrada emprégase un servizo en liña chamado Overleaf.

https://es.overleaf.com/

Malia que Overleaf facilita un conxunto de modelos a disposición do usuario, par- tirase dun documento en branco. Para isto, créase un novo proxecto premendo en "Nuevo proyecto" > "Proyecto vacío", e inserindo o nome do documento. Seguidamente hai que pinchar en "Crear"

Imaxe
Overleaf

 

Imaxe
Novo documento

Por defecto o aplicativo facilita un código base de exemplo, sen embargo nesta ocasión, procedemos a borralo para crear un documento desde cero.

Imaxe
Código base

 

 

ChatGPT

A intelixencia artificial é un aliado á hora de aprender calquera linguaxe de programación, e en particular o ChatGPT de OpenAI, resulta moi interesante.

Imaxe
OpenAI

 

https://chat.openai.com/

Previo rexistro e acceso á aplicación e empregando as respostas que xera o aplicativo ChatGPT ás distintas preguntas e peticións que se lle fagan, pódese ir editando un documento Latex. A primeira petición que se lle pode facer é a seguinte: "Crea un documento básico en Latex"

E a intelixencia artificial pode responder algo parecido ao seguinte:

 

Imaxe
Ai base

 

Premendo no botón "Copy code", cópiase o código ao portapapeis. Seguidamente pégase no documento aberto do aplicativo Overleaf. Premendo no botón "Recompilar" do Overleaf, visualízase o resultado:

 

Imaxe
Recompilar

 

Mudando o código Latex, veranse as modificacións na fiestra da dereita.

 

 

Inserir contido no documento

1.  Para a creación das seccións do documento, pode preguntárselle ao ChatGPT: "Como se crean seccións e subseccións en Latex?". Aínda que a resposta non é sempre exactamente a mesma, pode que aporte algo semellante ao seguinte:

Imaxe
Seccións

 

2.  A modo de exemplo, na introdución do documento podemos pegar unha selección de texto texto copiado de Lipsum:

   https://es.lipsum.com/

Sen embargo hai un xeito máis profesional de facer o mesmo e evitando o proceso de copiar-pegar. Para isto engádese o paquete lipsum no preámbulo do documento, é dicir entre as etiquetas:

 

   \documentclass{article} ... \begin{document}

 

e configurando o número de páragrafos no corpo do documento con:

\lipsum[1]

 

Quedando:

 

  \documentclass{article}
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
   \section{Introdución}
\lipsum[1]
  \end{document}

 

E obtense un resultado similar ao seguinte:

Imaxe
Preliminar

 

3.  Seguidamente empregando o explorador de ficheiros do aplicativo Overleaf situado na marxe esquerda, creáse un cartafol e sóbense varias imaxes ao mesmo. Pódense xerar as imaxes con PicFinder.

https://picfinder.ai/

Para subilas, hai que premer na icona do cartafol e introducir un nome do mesmo, por exemplo "imaxes"

 

Imaxe
Folder

 

Seleccionando o cartafol e premendo na icona para subir os ficheiros.

 

Imaxe
Upload

Quedando deste xeito:

 

Imaxe
Explorador

 

4.  Se lle preguntamos a ChatGPT como se inserta unha imaxe centrada un documento latex, a intelixencia artificial facilita un código con moitas propiedades pero pódese simplificar ao seguinte:

No preámbulo cárgase o paquete seguinte:

 

      \usepackage{graphicx}

 

E dentro do documento, pegar o seguinte código:

 

      \begin{center}
        \includegraphics[width=0.5\textwidth]{imaxe.png}
      \end{center}

 

O parámetro width define o ancho da imaxe, que neste caso ten o 50 % do ancho do texto. Os ficheiros can.jpg e gato.jpg están dentro do cartafol imaxes, polo tanto teriamos que retocar a ruta á imaxe, quedando:

 

      \begin{center}
        \includegraphics[width=0.85\textwidth]{imaxes/can.png}
      \end{center}

 

E velaquí está o código empregado ata o momento, e tamén o resultado que se obtén:

 

\documentclass{article}
  \usepackage{lipsum}
  \usepackage{graphicx}
  \begin{document}
  \title{Documento en \LaTeX}
  \author{Nome}
  \date{\today}
  \maketitle
  \section{Introdución}
    \lipsum[1]
  \subsection{Obxectivos}
    \begin{center}
    \includegraphics[width=0.50\textwidth]{imaxes/can.jpg}
    \end{center}
  \end{document}

 

Imaxe
Resultado

 

No caso de non querer escribir o nome do cartafol onte se almacenan os ficheiros das imaxes, pódese engadir a seguinte etiqueta no preámbulo:

 

    \graphicspath{ {imaxes/} }

 

E as imaxes introdúcense do seguinte xeito, sen necesidade de especificar nin o cartafol nin a extensión do ficheiro da imaxe

 

  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.50\textwidth]{can}
  \end{center}

 

Inserir fórmulas e táboas

Un dos puntos fortes de Latex é a linguaxe matemática. Vexamos un exemplo:

 

Imaxe
Fórmulas

 

No caso de non coñecer a notación latex para a edición fórmulas, botaremos man novamente do ChatGPT ou ben dunha calculadora latex online.

https://latex.codecogs.com/eqneditor/editor.php?lang=es-es

 

No caso das táboas o máis sinxelo é empregar un editor de táboas online. Estes editores converten a código os axustes e datos que se fagan nunha táboa.

https://tableconvert.com/es/

 

Queda un longo e divertido percorrido para dominar a edición de documentos, pero por algún lado hai que comezar.

Benvidos a LATEX!