Información básica sobre protección de datos persoais

Información básica sobre protección de datos persoais
  • Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
  • Finalidades do tratamento: Xestionar e resolver as consultas ou incidencias relacionadas coa aplicación AbalarMóbil presentadas.
  • Lexitimación para o tratamento: Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento en base á Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.
  • Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
  • Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
  • Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional: https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos