Política de privacidade

Política de privacidade

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD) así como a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), informámoslle a continuación dos seguintes aspectos

Quen é o responsable do tratamento

O responsable do tratamento é a Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia (en diante, a Consellería) con domicilio en San Caetano, s/n, 15781, Santiago de Compostela (A Coruña), https://culturaeducacion.xunta.gal.

Quen é o/a delegado/a de protección de datos

Pode contactar co delegado/a de protección de datos da Consellería a través do formulario accesible na seguinte ligazón: Delegados/as de protección de datos - Xunta de Galicia e seleccionando, no campo relativo ao delegado ou delegada ao que se dirixe a comunicación, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Finalidades, bases de lexitimación e datos recompilados

Esta aplicación móbil so recolle datos persoais facilitados pola propia persoa usuaria no momento do rexistro e, datos persoais dos alumnos dos que se desexa consultar información educativa.

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades levará a cabo o tratamento dos datos na súa condición de responsable para as finalidades e de acordo con as bases de lexitimación mostradas a continuación:  

  • O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento en base á Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Os datos persoais solicitados e tratados correspóndense coas categorías seguintes:

  • Datos de contacto das persoas responsables do alumnado (número de teléfono).
  • Datos identificativos e de contacto do alumnado (nome, apelidos, fotografía, data de nacemento e dirección).

Os datos das persoas que se rexistren na aplicación poderán ser utilizados cos seguintes fins:

  • A personalización da información amosada na aplicación, como os datos do alumnado do que sexa responsable.

Os datos do alumnado que aparecen na aplicación poderán ser utilizados cos seguintes fins:

  • Poñer en coñecemento dos responsables a evolución educativa dos alumnos.

Permisos

De forma opcional, pódense conceder permisos de envío de notificacións, coa finalidade de que mostre as novidades dentro da aplicación. Neste sentido amosarase un aviso coas seguintes opcións:

  • Permitir
  • Non permitir

Os devanditos permisos poderán ser modificados cando a persoa usuaria o desexe desde os axustes do dispositivo, pero tamén poden modificarse devanditos permisos desde a propia aplicación. No apartado de "Configuración" dentro da aplicación hai unha sección de "Notificacións" onde se pode decidir se se queren recibir notificacións ou non e que tipo de notificacións (por exemplo notificacións sobre cualificacións, faltas de asistencia, faltas de conduta, etc.).

Prazo de conservación dos datos

Os datos conservaranse ata que se cumpra cos finalidades obxecto do seu respectivo tratamento ou mentres non se exerciten os dereitos garantidos.

Cesión ou comunicacións dos datos

Os datos non serán obxecto de cesión ou comunicación a terceiros durante o seu tratamento ou unha vez cumpridos as súas finalidades, durante o seu prazo de conservación, salvo para o cumprimento de obrigacións legais específicas aplicables.

Dereitos garantidos en materia de protección de datos persoais

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Se desexa consultar máis información sobre o exercicio de dereitos pode facelo en: Dereitos das persoas interesadas respecto dos seus datos persoais - Xunta de Galicia.

Modificación da Política de privacidade

A Xunta resérvase o dereito de modificar en calquera momento a súa política de privacidade respectando a lexislación vixente en materia de protección de datos. Recomendámoslle que revise a política de privacidade con certa periodicidade.

Máis información

Pode ampliar esta información pulsando aquí

Uso de linguas

O artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración pública de Galicia. A estes efectos, a App posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos, como mínimo, en galego e castelán.

Lei aplicable e xurisdición

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba o App, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso da presente App, os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.