WiFi dispositivos

WiFi dispositivos

Esta funcionalidade de "WiFi para dispositivos" facilita a todos os centros educativos a posibilidade de crear contas de dispositivos para conectarse á WiFi corporativa edu.xunta.gal. Estas contas poden utilizarse, sempre que sexa preciso e así o determine a dirección do centro, para conectar á rede dispositivos de uso común evitando así o uso de credenciais persoais nestes dispositivos: ordenadores de aula, impresoras, fotocopiadoras, paneis interactivos, ... etc.

Estas contas de acceso á WiFi non inclúen buzón de correo, polo que este tipo de contas unicamente dan acceso á rede corporativa.

  MANUAL DE USUARIO PARA A CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS Á REDE WiFi

 

Imaxe
WiFi para dispositivos